Tuesday, July 4, 2017

Seoses kiirreageerimisvõimekuse suurendamisega ootame oma meeskonda kahte uut liiget – Ida prefektuuri ja Lääne prefektuuri kiirreageerimistalituse juhti

Eelmisel aastal ametisse astunud valitsuse koalitsioonileppega otsustati, et PPA eelarvesse lisandub 2018.–2021. aastal kokku 21,5 miljonit eurot, mis on ette nähtud kiirreageerimise ja piirkonnatöö võimekuse tõhustamiseks. Seega oleme tegemas ettevalmistavaid tegevusi ning üheks neist saab olema loodavate ük­suste juhtide värbamine. 
 
Foto: PPA Reelika Riimand

Kiirreageerijate suurem vär­bamine algab 2018. aastal ning eesmärk on 2021. aastaks komplekteerida 25-liik­melised üksused Ida ja Lääne prefektuuri ning suurendada Põhja prefektuuri üksust 65 ja Lõuna prefektuuri üksust 35 liik­meni. Samuti värvatakse viis turvataktika instruktorit, kes hakkavad õpetama kõiki politseiametnikke. Ametnike lisandumise korral alusta­takse kiirreageerijaile vajaliku varustuse soetamist ja koolitusi. 2020. aastaks on plaanitud kiirreageerimise üksuste koos­seisu koerajuhid. Igasse üksusesse on kavandatud kaks koerajuhti koos teenis­tuskoeraga. Eelkõige korrakaitselise põhiülesan­dega kiirreageerijad on igapäevane lisaabi patrullidele, samas on neil väljaõpe ja teadmised eriolukordade lahendamiseks. Kindlasti läheb aega, enne kui värsked kolleegid saavutavad juba mitu aastat kokku töötanud meeskondadega võrrel­dava kogemuse, kuid instruktorite ning õppuste ja koolituste toel tahame võima­likult kiiresti jõuda nii kaugele, et kiirrea­geerijad oleksid terves Eestis ühetaolise väljaõppetasemega.

Et selle kõigega algust teha, siis vajame kompetentseid ja pühendunud uusi juhte.

Loe lisaks lisanduvate jõudude osas 

Milline on kiirreageerimistalituse juhi töö

Põhiliseks tööks on talituse töö juhtimine ja korraldamine (analüüs - planeerimine – teostamine – kontrollimine). Koostöö tegemine teiste struktuuriüksustega ja koostööpartneritega k.a rahvusvaheline koostöö. Põhiline suhtlus saab olema prefektuuridega ja PPA teiste struktuuriüksustega, et tagada politsei järelevalve meetmete rakendamine politseioperatsioonide ning sihtsuunitlustega politseitegevuste läbiviimisel.

Töö põnevam pool on kindlasti osalemine kiirreageerimise ülesannete täitmisel või riiklikul tasemel külaliste visiitide turvalisuse tagamise organiseerimisel.

Suur osa tööst on ka juhiks olemine, kus on vaja tegeleda oma meeskonna arendamise, koolitamise, uute liikmete värbamise ja ka arenguvestluste läbi viimisega. Samuti oodatakse juhilt ettepanekute tegemist töötajate ergutamiseks, palgaastme või lisatasude määramiseks ning ka prefektuuri töö pare­maks korraldamiseks. Selles töös ei puudu ka dokumentidega töö. Talituse juht koostab ja allkirjastab või viseerib talituses koos­tatud dokumente kooskõlas büroo põhi­määruse ja politsei ühtse dokumendihalduskorraga. Lisaks töötab juht välja valdkondlikke kirjalikke juhen­deid ja juhiseid ning osaleb valdkonna arendustegevuses.

Loomulikult vastutab juht ka talituse tehniliste vahendite seisukorra ja sihipärase kasutamise eest. Vajalike vahendite olemasolu tagamine on samuti talituse juhi vastutusel. 

Foto: PPA Reelika Riimand

Töö asukoht ja aeg

Ida kiirreageerimistalituse juhi töökoht saab olema Narva politseijaoskonnas.
Lääne kiirreageerimistalituse juht asub tööle Pärnu politseijaoskonnas. 
Juhi põhiline tööaeg saab olema E-R 8.00 – 17.00, kuid lisaks peab olema valmisolek reageerida ka vastavalt vajadusele.

KANDIDEERIMISTINGIMUSED

Kandidaadil peab olema:

· kõrgharidus (politsei-, pääste-, militaaralane) või muu kõrgharidus ja politseiline täiendusõpe;

· 5 aastat valdkonna kogemust ja 3 aastat juhtimiskogemust;

· väga hea eesti keele oskus ning vene ja inglise keel vähemalt suhtlustasandil;

· väga hea füüsiline vorm.

tööks vajalikud kriitilised oskused, mis tagavad antud töös edu ja milleta Sa sellel ametikohal kindlasti hakkama ei saa

· vastad vähemalt riigisaladuse „salajane“ taseme nõuetele;

· oskad läbi viia talituse tegevuse analüüsi;

· oskad koostada kirjalike juhendeid ja juhiseid üksuse töö korraldamisel;

· oskad korraldada treeninguid, koolitusi ja harjutusi üksusele;

· oskad planeerida ja juhtida talituse tööd, sh tagab rühma komplekteerimisel kõik vajalikud rollid ja võimekused;

· annad rühma liikmetele regulaarselt tagasisidet nende töö tulemuse ja tegutsemise kohta meeskonnaliikmena.

Kasuks tuleb taktikalise juhtimise oskus jao, rühma või staabi tasandil, kiirreageerimisüksuse realiikme kompetentsid ning teadmised erivarustusest.

Millised isikuomadused ja võimed on heal kandidaadil?

Hea kandidaat on analüüsivõimeline, paindlik ning talub kindlasti pinget ka kõige keerulisemates olukordades. 
Hea suhtlemisoskus, koostöövõime , järjekindel ja kohusetundlikus viivad kindlasti sihile.
Heale juhile omane ka otsustus- ja vastutusvõime ning aus ja eetiline käitumine.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle põnevat tööd ja eneseteostusvõimalust oma ala parimate seas ning võimalust panustada kiirreageerimise arengusse. Loomulikult toetame tervislikke ja sportlikke eluviise ning peame oluliseks parimate tunnustamist, premeerimist ja esiletõstmist. Karjäärivõimalused meie organisatsioonis on väga head.

Foto: Õhtuleht
Kui antud töö tundub Sulle piisavalt väljakutset pakkuv ning sa näeksid ennast panustamas turvalisema Eesti loomisesse, siis ootame Sind kandideerima.

Kandideerimisdokumendid:
  •  elulookirjeldus
  •  motivatsioonikiri teemal “Minu nägemus kiirreageerimisüksuse juhtimisest ja arengust“
Kandideerida saad läbi CV Keskuse, CV Online või saates oma sooviavalduse meie värbaja e-mailile:
Idas – Signe Jõeäär, 3372242, signe.joeaar@politsei.ee
Läänes - Jana Riisenberg, 4446526, jana.riisenberg@politsei.ee

Ametikohta puudutavatele küsimustele vastab Rauno Roosimägi, 6149120


 

Ära pikalt mõtle, sest kandideerimistähtaeg on juba 09.07.2017

Välja valitud kandidaati ootame enda juurde tööle alates 01.10.2017

Vaata ka kuidas värvatakse kiirreageerijaid
No comments:

Post a Comment