Tuesday, February 23, 2016

Töö keskkriminaalpolitseis„Kuritegu ei tasu ennast ära“

„Uurime pätid vaeseks“

„Ei eksisteeri täiuslikke kuritegusid“

„Ausa ettevõtluskeskkonna nimel“
Need motod iseloomustavad töötamist PPA keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu tuvastamise büroos, majanduskuritegude büroos ja küberkuritegude büroos. Väga ambitsioonikad hüüdlaused, kuid seda on ka töö keskkriminaalpolitseis ning kriminaalpolitsei ülesanded.

Kõiki neid büroosid iseloomustab see, et lisaks heale kriminaal- ja haldusmenetluse tundmisele, eeldab see töö ka häid erialaseid teadmisi. Majanduskuritegude büroos ja kriminaaltulu tuvastamise büroos peavad ametnike ja uurijate finantsalased teadmised olema tasemel ja küberkuritegude büroos töötamiseks peab olema tugevate IT alasete teadmistega. Kasuks tuleb keelteoskus vähemalt kesktasemel, arusaamine finants- ja ärikeskkonna toimimisest ning kindlasti läheb vaja kannatlikkust ja tugevat analüüsivõimet.

Küberkuritegude uurimine ja ennetamine on tänapäeva ühiskonnas üha olulisemaks muutunud ning see trend on jätkuv. Kui tänavakuritegevusega me oleme pidanud kõrvuti elama aastatuhandeid, siis küberkuritegevus alles võtab hoogu sisse. Täna on viimane hetk hakata küberkuritegevusega võitlema ja selleks loodigi käesoleva aasta alguses keskkriminaalpolitsei juurde ka küberkuritegude büroo.

Küberkuritegude uurimisel on meeskonnal vaja paljusid erinevaid kompetentse. Esimeseks vajalikuks kompetentsiks on hea arvutite tundmine – kuna kuriteo toimepaneku vahendiks kui ka ründeobjektiks on arvuti, on vaja väga head teadmisi sellest, kuidas arvuti töötab. Samuti on küberkuritegude uurimisel vaja andmekaeve ja masinõppe tundmist, kuna andmeid tekib palju ja nende analüüsimiseks on vaja eraldi oskuseid. Kuna tegu on kuritegudega ja neid panevad toime inimesed, siis samuti on vaja kriminaalpolitseiniku kompetentsi. See kompetentside kompott viib selleni, et me saame kätte selle arvutiekraanide ja võrkude taha peitunud pahalase ning suudame kohtus tema süüd tõendada.

Küberkuritegude büroo on alles noor ja meeskonda koostatakse. Büroo otsib lisaks kriminaalmenetlust tundvatele ametnikele oma meeskonda inimesi, kellel on huvi arvutite vastu, suurepärane võime iseseisvalt töötada ja soov olla millegi uue käivitamise juures. Hetkel otsib küberkuritegude büroo inimesi kõikide kompetentside täitmiseks – arvutiteaduse, andmeanalüütiku ning kriminaaluurija.

Majanduskuritegude vastase võitluse peamiseks eesmärgiks on tagada aus, läbipaistev ning turvaline majanduskeskkond ning avalike finantsvahendite kaitse. Majanduskeskkonda mõjutavate kuritegude loetelu on väga lai ning majanduskeskkonnale negatiivse mõju avaldumist võib sedastada põhimõtteliselt kõigis varaliste väärtuste muutmise ja ümberpaigutamisega seotud kuriteoliikides. Majanduskuritegude büroo peamiseks eesmärgiks on seadusega sätestatud võimaluste piires ennetada, tõkestada ja avastada majanduskeskkonda enim häirivaid kuritegusid oma pädevuse piires. Sellisteks kuritegudeks on näiteks majandustegevuse käigus toimepandavad kelmused, maksejõuetused, rahapesu, riigiabi kuritarvitamine (nt soodustuskelmused).

Majanduskuritegude büroos töötavad uurijad, jälitajad ja finantsanalüütikud, kelle peamisteks tööülesanneteks on büroo pädevusse jäävate kuritegude kohtueelne uurimine ehk tõendamine; vajadusel neis jälitustoimingute teostamine; koostöös kriminaaltulu ametnikega kuritegelikul teel saadud vara väljaselgitamine ja koostöös prokuratuuriga sellise vara võõrandamise tõkestamine riigi ja kannatanute nõuete tagamiseks. Büroo ametnike ülesandeks on ka majanduskeskkonnas võimalike probleemsete valdkondade kaardistamine, neis analüüside teostamine ja info kogumine.


See töö ei ole kindlasti lihtne, sest majanduskuritegude büroos töötamine eeldab kriminaalmenetluse tundmist, finants- ja õigusalaseid teadmisi, väga tugevat analüüsivõimet ning arusaamist finants- ja ärikeskkonna toimimisest (see loetelu pole ammendav!) ning selle töö sisuks on päevade kaupa raamatupidamisdokumentides tuhnimine. Kuid kes rasket tööd ei pelga, saab oma pingutuse eest ka palju vastu – kaitsta konkurentsikeskkonda ja ausaid ettevõtjaid kurjategijate eest. Iga pettuse tulemusena väljamakstud euro puhul on tegemist meie kõigi rahaga, mis sellistel puhkudel tegelike vajajateni ei jõua ning me ei räägi siin väikestest kuritegudest või summadest, soodustuskelmustega tekitatav kahju ulatub miljonitesse eurodesse.

Kriminaaltulu uurijad on need, kelle ülesandeks on kurjategijatelt võimalikult palju ära võtta. Büroo põhiülesanne on kriminaal- ja konfiskeerimismenetluses süütegudega saadud vara ja kuriteoga saadud laiendatud konfiskeerimisele kuuluva vara väljaselgitamine, vara väärtuste hindamine ning vara võõrandamise tõkestamiseks vajalike toimingute tegemine uurimisasutuste menetluses olevates kriminaalasjades.

Kriminaaltulu ära võtmise eesmärk on tegelikult lihtne - takistada kurjategijal kuriteoga saadud vara nautlemist ning võtta süüdlaselt ära ainelised vahendid ja tegutsemisvõimalused uute kuritegude toimepanemiseks. Seda kõike iseloomustabki kõige paremini moto „uurime pätid vaeseks.“

Selleks kasutab ametnik kõiki kriminaalmenetluses lubatud uurimus- ja jälitustoiminguid. Kogutud tõenditele tuginedes koostab kriminaaltulu uurija finantsanalüüsi isiku varalise seisundi kohta, annab hinnangu tuvastatud vara väärtusele ja päritolule, et koostöös prokuratuuriga tagada hilisem riigi konfiskeerimisnõuete ja tsiviilhagide rahuldamise võimalikkus.

No comments:

Post a Comment